Zaburzenia rytmu serca

08.12.2017
Liliana Czukowska-Milanova, Piotr Rychlak
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe

Wybrane treści dla pacjenta
  • Migotanie przedsionków
  • Arytmie komorowe
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Zespół preekscytacji